Council Members Plan to Remove Broken Fountain and Seek Artistic Community Input

During a recent Columbia Borough Council meeting on February 6th, council members informally agreed to remove a broken fountain from the town square and invite local artists and community members to design something new in its place. The decision to remove the fountain came after it was brought to their attention that the borough has been paying about $20 per month for the water bill attached to it.

The broken fountain has been a source of problems for the borough for some time. According to Mayor Leo Lutz, the fountain’s pump often broke due to the lack of a shutoff valve. When the water level dropped too low, the pump continued to run until the motor burned out. Despite efforts to maintain and replace the pump, the fountain eventually fell into disrepair.

Instead of installing a new permanent sculpture or fountain, the borough’s Parks & Recreation Advisory Board has proposed seeking shorter-term installations from the local art community. These installations could change with the seasons or remain in place for a few years, providing a dynamic and ever-changing display in the town square.

In addition to the decision about the fountain, council members also expressed their intention to honor General Edward C. Shannon by naming a bridge in his honor. Shannon, a military general and former lieutenant governor, moved to Columbia after retiring in 1939. The proposed General Edward C. Shannon Memorial Bridge would refer to the Route 441 roadway and bridge that crosses over Route 30.

Council members acknowledged the importance of honoring Shannon, who served in multiple wars and made significant contributions to the community. The decision to name the bridge after him aims to recognize his historical significance and ensure that his legacy is not forgotten.

The next council meeting will be held on February 13th, where further discussions and decisions will take place. Residents are encouraged to attend the meeting or watch it on the borough’s YouTube channel the following day.

Tijdens een recente vergadering van de Borough Council van Columbia op 6 februari zijn de raadsleden informeel overeengekomen om een kapotte fontein uit het dorpsplein te verwijderen en lokale kunstenaars en gemeenschapsleden uit te nodigen om iets nieuws te ontwerpen ter vervanging ervan. De beslissing om de fontein te verwijderen kwam nadat werd opgemerkt dat de gemeente ongeveer $20 per maand betaalde voor de waterrekening ervan.

De kapotte fontein heeft de gemeente al enige tijd problemen bezorgd. Volgens burgemeester Leo Lutz ging de pomp van de fontein vaak kapot vanwege het ontbreken van een afsluitklep. Als het waterniveau te laag werd, bleef de pomp draaien totdat de motor doorbrandde. Ondanks inspanningen om de pomp te onderhouden en te vervangen, raakte de fontein uiteindelijk in verval.

In plaats van het installeren van een nieuwe permanente sculptuur of fontein, heeft het Parks & Recreation Advisory Board van de gemeente voorgesteld om kortlopende installaties te zoeken bij de lokale kunstgemeenschap. Deze installaties zouden kunnen veranderen met de seizoenen of voor een paar jaar op hun plaats blijven, waardoor er een dynamische en steeds veranderende tentoonstelling ontstaat op het dorpsplein.

Naast de beslissing over de fontein hebben de raadsleden ook hun intentie uitgesproken om generaal Edward C. Shannon te eren door een brug naar hem te vernoemen. Shannon, een militair generaal en voormalig luitenant-gouverneur, verhuisde naar Columbia nadat hij met pensioen ging in 1939. De voorgestelde General Edward C. Shannon Memorial Bridge zou verwijzen naar de Route 441-weg en brug die over Route 30 loopt.

De raadsleden erkennen het belang om Shannon te eren, die heeft gediend in meerdere oorlogen en significante bijdragen heeft geleverd aan de gemeenschap. Het besluit om de brug naar hem te vernoemen heeft tot doel zijn historische betekenis te erkennen en ervoor te zorgen dat zijn nalatenschap niet wordt vergeten.

De volgende raadsvergadering zal plaatsvinden op 13 februari, waar verdere discussies en beslissingen zullen plaatsvinden. Bewoners worden aangemoedigd om de vergadering bij te wonen of deze de volgende dag te bekijken op het YouTube-kanaal van de gemeente.