Sober Living Houses Proposed in Greene and Columbia Counties

An initiative to establish Oxford Houses, sober living houses, in Greene and Columbia counties has raised questions from Greene County legislators. These houses aim to support individuals in maintaining alcohol- and drug-free lifestyles. The initial cost of setting up the houses, approximately $180,000, will be split between the two counties. Greene County Mental Health services intends to allocate funds from the county’s opioid program for this purpose.

Columbia and Greene counties currently lack sober living houses, making it challenging for those in recovery to find suitable housing that supports ongoing sobriety. Nonprofit organizations operate sober houses, which provide a supportive environment for sober living. The proposed Oxford Houses follow a democratic and self-supported model, where a zero-tolerance policy for alcohol and drug use is strictly enforced. Any resident who relapses will be immediately evicted from the house.

Although Oxford Houses have proven successful nationwide with over 2,000 houses in existence, Greene and Columbia counties seek further information regarding the impact and longevity of these houses. The exact number of people assisted by the houses annually and their length of stay remains unknown. Questions have also been raised regarding the success rate, turnover, and support for individuals who fail to complete the program.

Legislators are concerned about the selection process for residents, the potential influx of individuals from other areas seeking services, and the responsibilities of the counties towards those who become homeless. Additionally, they address the role of the counties in monitoring individuals once they are accepted into the houses.

While Twin Counties Recovery Services already offers outpatient and residential services in Greene and Columbia counties, the establishment of sober living houses would further enhance the support available for individuals in recovery. However, more information and clarification are needed to address the concerns of legislators and ensure the successful implementation of these houses.

For those interested in learning more about Oxford Houses, visit their website at https://www.oxfordhouse.org/index.

Een initiatief om Oxford Houses, sober living huizen, op te zetten in de provincies Greene en Columbia heeft vragen opgeworpen bij de wetgevers van Greene County. Deze huizen zijn bedoeld om individuen te ondersteunen bij het behouden van een alcohol- en drugsvrij leven. De initiële kosten voor het opzetten van de huizen, ongeveer $180.000, zullen worden verdeeld tussen de twee provincies. Greene County Mental Health services heeft het voornemen om geld uit het opioïden-programma van de provincie hiervoor te bestemmen.

Columbia en Greene counties hebben momenteel geen sober living huizen, waardoor het voor mensen in herstel moeilijk is om geschikte huisvesting te vinden die voortdurende nuchterheid ondersteunt. Non-profitorganisaties exploiteren sober houses, die een ondersteunende omgeving bieden voor sober leven. De voorgestelde Oxford Houses volgen een democratisch en zelfondersteund model, waarbij een zerotolerancebeleid voor het gebruik van alcohol en drugs strikt wordt gehandhaafd. Elke bewoner die een terugval krijgt, zal onmiddellijk uit het huis worden gezet.

Hoewel Oxford Houses landelijk succesvol zijn gebleken, met meer dan 2.000 bestaande huizen, willen Greene en Columbia counties meer informatie over de impact en levensduur van deze huizen. Het exacte aantal mensen dat jaarlijks door de huizen wordt geholpen en hun verblijfsduur is onbekend. Er zijn ook vragen gesteld over het succespercentage, het verloop en de ondersteuning voor personen die het programma niet succesvol afronden.

Wetgevers maken zich zorgen over het selectieproces voor bewoners, de mogelijke toestroom van personen uit andere gebieden die op zoek zijn naar hulpdiensten, en de verantwoordelijkheden van de provincies ten opzichte van degenen die dakloos worden. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de provincies bij het monitoren van individuen zodra ze zijn toegelaten tot de huizen.

Hoewel Twin Counties Recovery Services al ambulante en residentiële diensten aanbiedt in Greene en Columbia counties, zou de oprichting van sober living huizen de beschikbare ondersteuning voor mensen in herstel verder vergroten. Er is echter meer informatie en verduidelijking nodig om de zorgen van wetgevers aan te pakken en een succesvolle implementatie van deze huizen te waarborgen.

Voor wie meer wil weten over Oxford Houses, bezoek hun website op link naam.